Marcus Sandberg, Interim Manager, COO
Marcus Sandberg, Interim Manager, COO

Ett företags ledning och ägare har oftast en rätt tydlig bild av vad som kommer skapa mest värde över tid. Utmaningen för ledningen är i stället att sätta prioriteringar, göra planen mer greppbar här och nu samt att säkerställa faktiska resultat. Marcus Sandberg, som har lång erfarenhet av att arbeta som Interim COO och Chief Transformation Officer i internationella, ofta riskkapitalägda bolag, berättar att det viktigt för att lyckas att tillsammans med ledningen definiera ‘The Top 5 Must-Wins’ för de kommande månaderna. Vi har pratat med honom om att driva kritiska transformationer och projekt i mål på ett effektivt och hållbart sätt.

Marcus Sandberg har en bakgrund från Bain & Co., Kinnevik-sfären (MTG) och teknikbolaget Net Insight i roller med starkt fokus på strategi, M&A, förändringsledning och transformationer. Den röda tråden i hans karriär har varit att driva den strategiska agendan och de frågor och initiativ som har störst påverkan på bolagets förmåga att växa och skapa värde. Sedan några år tillbaka arbetar han på fristående basis.

“Jag drivs av att jobba med inspirerande människor och utmaningar, jag är en genuint nyfiken person. Att kunna stötta bolag vars framtid direkt påverkas av större teknikskiften som AI och cloudlösningar, mer hållbara affärsmodeller och digitalisering av hela kundflöden är mycket givande och lockar mig. Som Interim Manager hamnar jag naturligt i sammanhang där det sker förändring, det ger mig energi!”

Hur gör man för att kraftsamla organisationen, att få alla att förstå var man är på väg och sedan säkerställa resultat? Dessa frågeställningar är speciellt viktiga för riskkapitalägda bolag som har en väldigt tydlig agenda med fokus på värdeskapande.

Du har stor erfarenhet av att driva förändring, hur ska en företagsledning tänka för att säkerställa att de levererar i linje med den långsiktiga planen?

“Den första frågan bör vara – ‘Vilka är de kritiska initiativen här och nu?’ Det är bättre att fokusera på de absolut viktigaste initiativen och säkerställa att man verkligen når resultat där, snarare än att underleverera på samtliga. Just processen att ta fram prioriteterna bör göras med en bredare grupp för att få med alla på båten. Forskning av Nobelpristagaren Daniel Kahneman visar att de som tillåts påverka ett val värdesätter utkomsten fem gånger högre än de som inte har möjligheten att påverka. Sedan är jag en stark förespråkare av att kommunicera de kritiska initiativen till hela organisationen för tydlighet, full transparens och buy-in.

För att öka själva kraften i genomförandet av kritiska initiativ och förändringar är det i vissa fall en framgångsfaktor att ta in en Interim Manager som kan hålla i det övergripande och även driva prioriterade initiativ. Den personen kan ha en linjeroll eller en program- och/eller projektledarroll och säkerställa att initiativen genomförs i linje med den långsiktiga strategin och tidsplanen. När jag var Interim COO på Sortera, ägt av Nordic Capital, var den långsiktiga strategin för värdeskapande tydlig med ett större antal huvudområden, varav vi valde ut fem-sex initiativ som vi verkligen satte högst prio på med tydliga ägare och rätt resurser. Prioriterade initiativ var exempelvis integrationen av ett förvärv, en framtida processanläggning, utrullning av digitala kundlösningar och återbruk av vissa material. Vi satte dessutom upp ett ramverk för hur vi skulle arbeta löpande med detta och hur rapporteringen skulle se ut. Det är viktigt att skapa arbetssätt som lever vidare över tid, när man lämnar ett uppdrag måste organisationen kunna fortsätta arbeta vidare i samma anda.”

En av de stora utmaningarna när man driver stora transformationer är att det samtidigt måste vara ‘business as usual’ och det kan vara svårt att balansera de dagliga arbetsuppgifterna med ett förändringsprojekt. För att ge organisationen struktur och säkerställa en framgångsrik förändring krävs det ibland att man tar in en extern resurs med rätt kompetens, erfarenhet och ledarskap. En ytterligare fördel med att på detta sätt accelerera och säkra framdrift är enligt Marcus att det skapar möjlighet att visa på konkreta resultat, något som verkligen bidrar till att skapa internt engagemang för den långsiktiga planen.

Kan du berätta mer om fördelarna med att engagera en Interim Manager vid kritiska transformationer?

“All förändring måste i grunden ägas av ledningen och den breda organisationen, men som Interim Manager kan man som sagt stötta och säkerställa resultat. Utöver att hålla ihop helheten tar man ofta direkt ägarskap över vissa initiativ och driver dessa väldigt operationellt. I tidigare uppdrag har jag, till exempel, ansvarat för ett kommersiellt initiativ för att driva försäljningstillväxt i ett närliggande marknadssegment, integration (PMI) av ett förvärv, utvärdering av konkreta affärsmöjligheter och M&A processer. Som Interim Manager måste man snabbt identifiera de viktiga frågeställningarna och vad som faktiskt skapar värde. Man agerar rådgivare till VD och ledningsgrupp med en utifrån-och-in-blick och kan ta upp saker som andra kanske inte vågar, ifrågasätta gamla sanningar och vara ett viktigt bollplank. Ofta behöver VD någon att prata med som inte är direkt bunden till organisationen.

För att lyckas som extern förändringsledare är den personliga aspekten oerhört viktig – att skapa förtroende, bygga relationer och bli en accepterad del av teamet. För att vinna förtroende hos eventuella skeptiker gäller det att visa att man förstår deras utmaningar och vilket konkret värde man kan bidra med.

En Interim Manager har dessutom erfarenhet av att driva förändring på ett strukturerat och effektivt sätt. Förändringsledning är i grunden samma sak, oberoende av industri, med liknande metodik, prioriteringar och uppföljningsmodeller. Det gör att jag har förmågan att snabbt komma in i en verksamhet, förstå dess utmaningar och vad som behövs göras. Jag kan använda mina tidigare erfarenheter och kunskaper vilket gör att det inte krävs någon längre uppstartssträcka. En nyckel som interimare är just att återanvända kunskap.”

I dagens osäkra läge, hur bör ägare och ledning tänka kring transformation och förväntningar på resultat?

“Jag skulle säga att i dessa tider är det ännu viktigare att säkra framdrift och faktiska resultat kopplat till de strategiska prioriteterna, oavsett om det relaterar till effektivitet, tillväxt eller digital transformation. Så som verkligheten ser ut idag har bolag och ägare inte råd att tappa sex månader av affärskritiska förändringar på grund av att man saknar resurser eller kompetens. Dessutom kommer ledningen troligen ha ännu mer att göra med den dagliga driften just nu. Extern support är därför en typ av försäkring, någon som kan säkerställa att resultat verkligen uppnås i rätt tid och i enlighet med den långsiktiga strategiska planen. Fördelen med att ta in en Interim Manager är att den personen kommer sitta på insidan, som en del av organisationen och arbeta tvärfunktionellt, horisontellt i ledningsgruppen och vertikalt på alla nivåer. Att driva förändring innebär ju först och främst ledarskap och man får ett helt annat engagemang och förmåga att uppnå resultat när man är en i gänget.”