Katarina Skalare
Katarina Skalare

Att sätta en strategi för hållbarhet och CSR är avgörande för företags konkurrenskraft och omställningen till minskade utsläpp i såväl bolaget som i dess värdekedja kommer att vara komplex. Detta gäller inte bara multinationella storföretag, utan även mindre verksamheter. Företag som vuxit upp de senaste åren har i många fall dragit fördel av att från början driva sin verksamhet på ett hållbart sätt vilket gynnas av konsumenter.

För att belysa ämnet pratade vi med Katarina Skalare som är Chief Sustainability Officer på fastighetsbolaget Heimstaden. Hon har en lång bakgrund inom hållbarhetsfrågor och CSR från bland annat Astra Zeneca, E.on, och PwC, men även som ordförande i styrgruppen för Lunds universitets Hållbarhetsforum.

När Katarina kom in som interim Hållbarhetschef på Heimstaden 2018 fanns det inget strukturerat hållbarhetsarbete, men bolaget hade förstått att man behövde ta tag i frågorna och att det fanns behov av att hålla samman bland annat kundvård, arbetsmiljö, miljöfrågor och energieffektivisering på strategisk nivå.

Hennes uppdrag var att göra en nulägesanalys, kartläggning och sätta hållbarhetsfrågorna i en kontext. Ju fler frågor hon lyfte och gjorde relevanta, ju större blev medvetenheten om hur viktigt det var med ett långsiktigt arbete. Katarina erbjöds en permanent roll som Chief Sustainability Officer med plats i ledningsgruppen. Egentligen trivdes hon med att arbeta interimt med förändringsuppdrag, men entreprenörskapet, kopplingen till olika samhällsfunktioner och möjligheten att få lyfta hållbarhet till en strategisk nivå ända upp till ägarna gjorde att hon inte kunde tacka nej.

”Av alla större fastighetsbolag i Sverige är Heimstaden det enda som har en uttalad Sustainability Manager med plats i ledningsgruppen.”

Sedan 2018 har Heimstaden varit på en stark tillväxtresa, bland annat genom förvärv av Akelius svenska, danska och tyska fastighetsportfölj och har verksamhet i tio länder i Europa.

”För att attrahera kapital och nya investerare är det allt viktigare med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Samtliga delägare i Heimstaden Bostad står för våra värderingar och har ett starkt hållbarhetsengagemang, bland annat gällande klimatfrågor, men även vårt samarbete med SOS Barnbyar med målet att ge så många barn som möjligt ett tryggt hem och en bra start i livet. Vi arbetar aktivt med sociala frågor som arbetsmiljö, kundfrågor och samhällsbidrag i form av genom att förmedla bostäder till utsatta samt med hållbar fastighetsförvaltning. Vi har flera pensionsbolag som delägare just för att man vill placera i långsiktiga, trygga och hållbara investeringar.”

Idag involveras hela bolaget i arbetet, från ägarna till chefer och medarbetare inom alla verksamhetsområden och drivs i alla länder. Datainsamling och intern hållbarhetsrapportering är lika viktigt som insamling av finansiell data och flyttades därför till Group Controlling. Katarina berättar att ”Hållbarhet är integrerat i alla våra verksamhetsområden och processer som till exempel inom asset management, energi och investeringar. Min styrka ligger i att lyfta dessa frågor till en strategisk nivå och koppla det till affärsmodellen, verksamhetsstrategin och finansiella aspekter.”

Katarina berättar att det fortfarande förekommer mycket så kallad greenwashing (att genom marknadsföring och kommunikation skapa en bild av att man arbetar mer med hållbarhetsarbete än man de facto gör), men många storföretag arbetar mycket bra med hållbarhet, det kan vara svårare för mindre företag. ”Det kommer även allt större krav på hållbarhetsrapportering vilket också leder till krav på underleverantörerna. Många företag har produktion i låglöneländer och har svårt att få insyn i hur verksamheten bedrivs. Västvärlden har exporterat en del av problematiken till andra länder. Det är en stor utmaning då ständigt nya frågor och risker dyker upp.”

Katarina deltar ofta i ESG-dialoger (Environment, Social, Governance) med finansiell sektor. De har högra krav och förväntningar på oss som bolag och på vår hållbarhetsrapportering. Det är ett komplext – arbete att följa all ny och kommande lagstiftning på området, men även utvecklingen av internationella rapporteringsramverk, men det ger även ett stort värde. ”Här gäller det att fokusera på de som är relevanta för oss. För att säkerställa att våra klimatmål är i linje med Parisavtalets 1,5 mål så har vi anslutit oss till Science Based Targets Initiave och kommer att skicka våra mål till dem för validering. För att nå målet kommer vi att investera 5 Mdr SEK i befintligt bestånd. Inom EU har vi störst utsläpp i de länderna som använder kolkraft och därför kommer vi att satsa 3 Mdr SEK på vårt tjeckiska bestånd för att energieffektivisera och ställa om till förnybar energi.”

Hur var det att som Interim Manager komma in och bygga upp hållbarhetsarbetet både strategiskt och operationellt?

”Det var jättespännande och det kändes både moget och modigt att Heimstaden vågade ta in en interimare. Lyhördheten i organisationen var stor och jag rapporterade direkt till VD. Som Interim Manager är det egentligen inte så viktigt vem du rapporterar till så länge det är rätt rapporteringsväg, men här visade det på att man tog frågan på allvar.”