Att den digitala utvecklingen skulle förändra hur och var vi arbetar har nog ingen tvekat över, men många är nog både förvånade och imponerade över hur snabbt omställningen har gått det senaste året, påskyndat av Covid. Och vi har bara sett början på den utveckling som kommer driva fram ännu mer flexibla och smarta arbetssätt.

En stegvis automatisering har länge skett inom industrin med ex. robotisering, men nu sker en snabb digitalisering och automatisering även av tjänstemannayrken. Många arbetsmoment kommer att tas över av AI och vi måste anpassa oss efter den snabba utvecklingen.

I takt med den ständiga kompetensutveckling som kommer att krävas för att möta nya behov, kommer det att bli vanligare att anställda rör sig mellan olika projekt inom verksamheten för att vara där behovet av deras kompetens är just nu. Att ha en förståelse för hela affären, vara anpassningsbar och ta eget ansvar för sin utveckling kommer att vara utslagsgivande för framgång. Att stanna på en arbetsplats hela livet är inte något som man strävar efter, utan man vill samla erfarenhet och kunskap från flera olika verksamheter och team.

Var kommer vårt arbete att utföras och på vilket sätt? Att själv kunna välja var och när man arbetar kan ge en bättre work-life-balance, men utmaningar som att skilja på arbets- och fritid kommer att uppstå och det blir svårare som chef att behålla överblicken och säkerställa en god arbetsmiljö för de anställda.

I den uppkopplade världen där vi är tillgängliga dygnet runt, blir den del av livet som inte består av arbete allt viktigare. Arbete och karriär var tidigare ofta det sättet man skapade sin identitet, idag är fritid, vänner och familj det som har störst betydelse. Nästa generation lever inte för att arbeta, utan arbetar för att leva och deras ledarskap kommer att sätta tydliga gränser mellan arbete och fritid. Värderingar, vision och mission behöver levas i verksamheten och utgöra en del av affärsidén för att locka talanger.

Det kommer bli att vanligare att sätta samman tillfälliga team på alla nivåer inom verksamheter. Att driva projekt med de team som har den rätta kompetensen för just denna uppgift blir allt enklare. I takt med digitaliseringen är det inga hinder längre att sätta samman team placerade på olika geografiska platser.

Vi har sett denna positiva utveckling länge inom Interim Management där erfarna chefer med exakt rätt kompetens går in i tillfälliga roller för att leda team och driva affärskritiska projekt. Nu kommer liknande arbetssätt att bli allt vanligare, vare sig du är anställd eller egen företagare. Digitaliseringen har tagit ett jättesprång vilket redan nu underlättar att driva förändring och leda team över spridda geografiska områden. Det nya sättet att arbeta betyder rätt person på rätt plats på rätt tid.