How to solve the skill shortage
How to solve the skill shortage

Vi vet att vi står inför en global och nationell kompetensbrist. Parallellt med detta ser vi ett ökat intresse av att arbeta självständigt och flexibelt. Digitalisering, ny teknologi och omstruktureringar ger ofta behov av specifik kompetens, och de kunskaper som krävs behövs ofta enbart för en tidsbegränsad period. När vi matchar behovet av rätt kunskap med rätt ledarskap och genomförandekraft vid exakt rätt tidpunkt, kommer detta skifte i hur vi arbetar ha stora ekonomiska fördelar. Det kommer att leda till flera arbetstillfällen, öka konsumtionen, ge nya möjligheter och boosta produktiviteten.

Hur stor är kompetensbristen?

IT- och Telekomföretagen sa i november 2017 att ”Det största hindret för fortsatt tillväxt inom den digitala sektorn är bristen på spetskompetens inom IT, telekom och andra former av digitalisering. Ett underskott på storleksordningen 70 000 personer befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs.”[1]. Manpower Group rapporterar i sin Talent Shortage Survey 2016/2017 att arbetsgivare idag upplever den största kompetensbristen sedan 2007. Nästan hälften av alla arbetsgivare erbjuder sina anställda utbildning och utveckling. Samtidigt utforskar 40% av alla arbetsgivare nya sätt att hitta talanger genom att titta utanför deras vanliga talangpool, och 27% använder sig av alternativa externa sökstrategier [2].


Digitaliseringen kommer att förändra hela vårt samhälle i grunden. Vi står inför en gigantisk kompetensomställning, lika stor som när massproduktion skapade konsumtionssam­hället.


Ulf Ewaldsson, tidigare Head of Technology and Research & Development hos Ericsson, sa 2016: ”Digitaliseringen kommer att förändra hela vårt samhälle i grunden. Vi står inför en gigantisk kompetensomställning, lika stor som när massproduktionen skapade konsumtionssamhället.”[3]

Digitalisering, robotar och automatisering var teman vid en konferens arrangerad av Arbetsmarknads-departementet och Nordiska Ministerrådet i Stockholm i maj 2018, med fokus på hur den tekniska utvecklingen kommer att påverka arbetskraften i framtiden, vilka kompetenser som kommer att behövas, kunskapsomställning och behovet av ett livslångt lärande. Mark Keese, OECD, betonade vikten av att vidareutbilda sig genom hela sin karriär och att detta är relevant både för baskunskaper och kunskaper inom ICT, teknologi, plattformsekonomi och komplex problemlösning. Som ett resultat av att världen blir allt mer integrerad kommer gigekonomin att öka mycket snabbt.[4]

Framtidens arbete och kunskapsbehov

2025 kommer millennials att representera 75% av den globala populationen i arbetsför ålder. Dessa “digital natives” har stor digital kompetens. Den ändrade dynamiken parallellt med den snabba kompetensomställningen är ett resultat av digitalisering, automatisering och teknologiutvecklingen, vilket betyder att vi behöver använda kunskaper och resurser mer effektivt och olika typer av ledarskap kommer att krävas. Framtida ledare kommer att behöva arbeta i horisontella organisationer där co-creation är normen. Arbete kommer att vara mer agilt och projektorienterat med fokus på samarbete och kunskapsdelning. Den framtida ledarens roll kommer att vara mer fokuserad på att motivera och coacha, medan den hierarkiska affärsmodellen som härskade under industrialiseringen kommer att vara allt mindre relevant. Samtidigt som tillgången till information och utvecklingstakten ständigt ökar, kommer behovet av kunskap att öka. Ett livslångt lärande kommer att vara en nyckelkompetens för både företag och individer. Innovation kommer att vara avgörande för konkurrenskraft och ledarskap; företagskultur och operativmodeller behöver möjliggöra innovation och kreativitet.

Nyckeln är att matcha behovet vid exakt rätt tidpunkt

Det kommer att vara svårt, och i många fall omöjligt, för företag att hitta rätt kompetenser och förändringsledare för att leda transformationer internt. Behoven kan skifta snabbt. Under en implementation av transformation och förändring behöver man olika former av ledarskap för att förankra och leda de nya sätten att arbeta. Många verksamheter står inför komplexa transformationer och att då ha tillgång till rätt kompetens, genomförandekraft och fullt mandat, kommer att definiera framgång.

Ett starkt förändringsledarskap i kombination med erfarenhet av att hantera intressenter, relevant branscherfarenhet och funktionell kompetens är svårt att hitta. Executive Interim Professionals fyller det behovet. De olika behoven under implementeringsfasen är därför tidsbegränsade. Att matcha de exakta behoven vid rätt tidpunkt är utslagsgivande och resultatet kommer att vara beroende av ledarskap och mandat, vilket ofta diskvalificerar en konsultlösning. I tillägg till detta kommer förändringsbehov att bli utförda i och av organisationen för att nå hållbara resultat. För att optimera resultaten kommer det att krävas ett starkt ledarskap med fullt mandat.

I sin senaste bok, The Interim Revolution, intervjuade Pat Lynes mer än 100 företagsledare inom flera olika industrier. Stora trender såsom crowdsourcing, gigekonomi och ‘SWAT teams’ kommer att förändra hur globala verksamheter kommer att använda externa rådgivare. Lynes förutspår att framtidens management consulting kommer att röra sig mot gigekonomi. Interima team kan snabbt komma in i verksamheten och lösa problem och sedan lösas upp lika snabbt som de kom. Han menar att interima teams erbjuder mycket bättre värde för pengarna, är projektfokuserade, resultatdrivna, flexibla och besitter förmågan att reagera snabbt och samtidigt injicerar expertis och kompetens genom flera discipliner. “Att arbeta interimt är inte bara en växande trend. Det är det nya normala, det nya sättet att arbeta. Så ju snabbare organisationer välkomnar detta sätt att arbeta (som en möjliggörare, inte en kostnad), ju mer kraft kommer de att ha i framtiden när konkurrensen om talanger inom teknik och strategiska exekutiva ledare blir allt tuffare.”[5]

Idag löser de största frilansförmedlarna behoven snabbare än någonsin och dessa företag arbetar redan med miljoner kunder och miljoner frilansare. Upworks rapporterar att frilansare och Interim Professionals kommer att utgöra majoriteten av arbetskraften i USA år 2027. Upwork konkluderar även att 63% av frilansare och Interim Professionals anser att det är tryggare att ha en portfolio av flera kunder än att ha en arbetsgivare. Av dem som lämnade ett traditionellt arbete för att frilansa, säger nästan 2 av 3 att de tjänar mer pengar nu än innan.[6] McKinsey Global Institute uppskattar att oberoende arbetstagare kommer att nå upp till 20-30% av USA’s och EU’s invånare i arbetsför ålder, vilket är 162 miljoner människor.[7] Behovet kommer att öka snabbt även i Sverige och Norden, och Interim Professionals är nyckeln till att lösa kompetensbristen. Detta skifte kan ha stora ekonomiska fördelar genom att öka antalet personer i arbete, stimulera konsumtion, förse individer med nya möjligheter och boosta produktiviteten.

Charlotta Kvarnström
Partner, Nordic Interim Executive Solutions


[1] IT & Telekomföretagen, Rapport IT- och telekomsektorns kompetensbrist. En översikt över behovet av olika yrkesroller samt förslag på åtgärder.

[2] Manpower Group, 2016/2017 U.S: Talent Shortage Survey

[3] IVA Aktuellt, nr 2 2016.

[4] Arbetsmarknadsdepartementet & Nordiska Ministerrådet, Conference May 15-16, 2018; How the technological development will impact the workforce of the future, and what skills will be in demand

[5] Pat Lynes, by Consultancy.uk, May 2018

[6] Edelman Intelligence (Commissioned by Upwork and Freelancers Union): Freelancing in America: 2017

[7] McKinsey Global Institute, Independent work: choice, necessity, and the gig economy. October 2016.