Torbjörn Sannerstedt, Interim Manager
Torbjörn Sannerstedt, Interim Manager

Torbjörn Sannerstedt är en erfaren CFO med djupa kunskaper inom redovisning och strategiska frågeställningar. Han har en bakgrund som, bland annat, CFO för AcadeMedia, Halmstad Energi & Miljö, Baggium och Navamedic. Han arbetar nu som interim CFO, gärna i transformationssituationer.

För närvarande är Torbjörn engagerad i två företag och som befinner sig i spännande utvecklingsfaser. Nedan summerar han sina erfarenheter från tidigare företag som befunnit sig i förändringssituationer.

I många bolag tar man inte tag i de finansiella problemen tillräckligt tidigt, man önskar och hoppas att det kommer att lösa sig av sig självt. Många svenskar tycker inte om att prata om pengar, det är på något sätt lite ofint. För mig är pengar endast ett mått på bolagets samlade resurser. När finanschefen säger att bolagets likvida medel är slut, till exempel inom sex månader, så är det inga bra nyheter för ledningsgruppen, man vill inte höra obehagliga sanningar. Med bra koll på bolagets kassaflöde ökar förutsättningarna mångfalt för att kunna planera och genomföra åtgärder i god tid. Möjligheterna för att stärka bolagets utveckling genom att anpassa affärsmodell och kostnadsstrukturer, med målsättningen att generera positiva kassaflöden ökar. Jobbar bolaget strategiskt och strukturerat inom ledningsgruppen med frågan så öppnar sig ofta nya affärsmöjligheter. CFO:n har ofta svårt för att få gehör hos ledningsgrupp och styrelse när ett bolags likviditet är på väg att ta slut. Det är viktigt att ha tydliga och väl genomarbetade underlag för hur kassaflödes situationen ser ut, kombinerat med konkreta framåtriktade handlingsplaner. Låter självklart, men svårt att realisera.”

I en av sina tidigare roller som CFO hade företaget konstant likviditetsbrist. Torbjörn diskuterade detta upprepade gånger med styrelse och ledning men fick initialt dåligt gehör. Med tiden ökade förtroende till att bli riktigt bra och det räddade bolaget från konkurs. ”När bolaget hade styrelsemöte i december precis innan julhelgerna så kände jag och VD:n oss som julegrisen – skulle vi överleva julen eller inte? Vi förstod efteråt att styrelsen innan styrelsemötet redan hade bestämt sig för att sätta bolaget i konkurs, den enda beslutspunkten för mötet. Men jag kunde påvisa att med de senaste affärshändelserna skulle vi kunna vända utvecklingen. Med att förtroende för mig och mina prognoser hade stärkts, så lyssnade styrelsen på mig och tog beslutet att fortsätta driften av bolaget. Bolaget lyckades med att vända utvecklingen och började generera ett positivt kassaflöde, så det blev en succé på alla sätt. Att som CFO ha förtroende hos styrelsen är jätteviktigt.”

I sin artikel nedan berättar Torbjörn om hur företag bör agera i en lågkonjunktur för att inte landa i stora förluster och likviditetsbrist.

Att säkra kassaflödet är en prioritet i lågkonjunktur

Under osäkerheter på grund av geopolitiska situationer, stigande kostnader, stigande räntor och lägre efterfrågan från kunder med mera, måste kassaflöde och betalningsförmåga prioriteras. Utan att säkerställa detta, blir det svårare för verksamheten att överleva. För att säkerställa stabiliteten i bolagets finansiella situation måste ett antal områden hanteras, såsom:

  1. Kundrelationer och orderingång
  2. Kassaflöde
  3. Kostnadsstrukturer
  4. Prognoser och planering

Kunderna får inte glömmas bort under osäkra tider. Det är extra viktigt att lyssna på deras situation och behov och att hitta flexibla och kreativa lösningar utan att göra avkall på kvaliteten. Kortsiktiga åtgärder som stärker kundrelationerna till en begränsad kostnad är en investering som lönar sig på lång sikt. Under pandemin såg vi flera branscher som anpassade sitt kunderbjudande efter de rådande förutsättningarna, till exempel hemleverans av varor, drive-in leverans, take away och digitala möten. Tidpunkten för att stärka varumärket kunde inte vara bättre, en leverantör som anpassar sig till kunden och kundens förutsättningar får ofta framgång när konjunkturen vänder uppåt.

Att frigöra bundet kapital och minska kortsiktiga rörliga kostnader är något man bör ta tag i direkt för att stärka sitt kassaflöde. Det kan till exempel handla om att prioritera försäljning av det som redan finns i lager, förhandla fram längre kreditvillkor hos leverantörer och att arbeta aktivt med företagets kundfordringar. Att stoppa inköp av varor eller tjänster som inte är absolut nödvändiga är en självklar åtgärd för de flesta, men bolaget behöver ha ett högt tempo. Många av dessa åtgärder kräver ofta tuffa prioriteringar och beslut, samtidigt som man måste komma ihåg att åtgärderna kan påverka enskilda människors situation negativt.

Det skiljer sig åt för olika bolag och olika branscher hur man skall ha kontroll på bolagets finansiella situation. Enligt min mening behöver den absoluta majoriteten av svenska företag ha en bättre kontroll på sina kassaflöden, historiska såväl som framtida. I tider av osäkerhet och ekonomisk nedgång, som nu under 2022, ökar behovet av att arbeta med bolagens kassaflöde markant. Om bolaget arbetar strukturerat med detta och planerar sina åtgärder i god tid, så ökar möjligheterna att hitta lösningar som kan resultera i attraktiva erbjudande till bolagets kunder. Min erfarenhet är tydlig, om man kommer till sina finansiärer i god tid med genomtänkta och konkreta åtgärder, så ökar möjligheterna till smidiga lösningar.

Jag tycker att likviditetsbudgetar är svåra att använda, då dessa inte är kopplade till bolagets resultat- och balansräkning och resultatprognoser. Att arbeta aktivt med kassaflödesmodeller är ett betydligt bättre sätt att få kontroll över bolagets kassaflöde och likviditet då detta är kopplat till bolagets resultat- och balansräkning.

Under sina studier på Handelshögskolan i Göteborg praktiserade Torbjörn på företag som hade problem med ekonomin och redovisningen och hans intresse för att lösa problematiska situationer och driva förändring och förbättringsåtgärder växte. Efter examen kom han till ett konsultbolag inom ekonomisystem som gav honom djup kunskap inom resultat- och balansräkning och kassaflöden. ”Jag har under min karriär jobbat primärt med små och mellanstora företag som oftast har haft likviditetsbrist. Jag drivs av att vända kritiska situationer och förbättra och effektivisera finansfunktionen.”

1998 kom Torbjörn som ekonomichef till ett teknikbolag med en betydande internationell verksamhet. Företaget genererade stora förluster och VD:n ville inte ta till sig det kritiska läget. Torbjörn fick ta över VD-rollen med det tydliga uppdraget att rädda bolaget från konkurs. Efter omfattande och ganska smärtsamma åtgärder, vände bolaget från förlust till vinst på drygt ett år. Receptet till framgången var att identifiera och avveckla kostnader som inte bidrog till kundnyttan, sälja artiklar som fanns på lagret, ge kunderna attraktiva erbjudande samt att agera snabbt och effektivt.

”Jag insåg att jag inte var den bästa VD:n och ville tillbaka till rollen som finanschef. Men jag är oerhört stolt och glad att jag lyckades med mitt uppdrag. Jag gick vidare till Eductus som då tillhörde TBV, en verksamhet som hade bristande kontroll över sina finansiella resurser. Tillsammans med en nytillträdd VD fick vi ordning på affärerna och bolaget köptes upp av AcadeMedia. Det var en intressant resa att gå från ett fackföreningsägt bolag till att bli en del av ett noterat bolag. Jag blev ganska snart CFO för AcadeMedia och fick vara med om att utveckla företaget från en blygsam omsättning och med stora förluster, till en omsättning på 2 MRD och med en okej vinst. Jag lärde mig mycket om börsen och förvärv, samtidigt som jag utvecklades både som person och ledare.”

Sedan 2020 arbetar Torbjörn som rådgivare och Interim Manager och är engagerad i bolag som är verksamma inom läkemedelsforskning och AI/machine learning inriktat mot arbetsmiljö. Han bistår gärna bolag i utveckling och stöttar upp när finansiell kompetens saknas. Ett av bolagen är Wavr Tech som med hjälp av AI mäter människors rörelser på arbetsplatsen med målsättningen att förbättra arbetsmiljön och för att skapa trygghet för personer som har ensamarbeten där risken för arbetsolyckor är betydande. ”Företag måste ha ett hållbarhetsperspektiv för sina anställda. Man har inte råd att slita ut sina medarbetare, det är svårt att hitta rätt kompetens och det är viktigt att få sina anställda att stanna kvar. Kunskapen får inte gå ut genom dörren på grund av att en anställd blir sjukskriven som följd av en dålig arbetsmiljö. I tillägg skall också sägas, ett välfärdssamhälle skall säkerställa att alla anställda har en trygg arbetsmiljö.”


Läs mer om interimskonsulter