Patrik Falk, Interim Manager
Patrik Falk, Interim Manager

Artikelförfattare: Patrik Falk, interim CEO

Ditt företag kan behöva stärkas vid särskilda skeden och en Executive Interim Manager erbjuder en flexibel lösning som effektivt kan ta itu med olika ansvarsområden och utmaningar. Beroende på situationen finns det Interim Managers som kan navigera smidigt mellan olika nivåer, medan andra är specialiserade inom ett bestämt område. Vilken typ av ledarskap behöver ditt företag för att blomstra i en alltmer föränderlig värld?

Jag vill i den här artikeln beskriva tre olika roller som en Executive Interim Manager kan ta för att stötta en kund som har ett kritiskt och tidsbegränsat behov av en specifik kompetens.

  1. Rollen som Executive Interim Project Manager för en verksamhet där otydlighet råder och med en fast deadline för ett projekt eller transformation: I denna roll krävs ett agerande som präglas av klarhet och beslutsamhet. En Interim Manager identifierar snabbt nyckelområden som behöver förbättras, sätter tydliga mål, och säkerställer att teamet är fokuserat och motiverat. Det innebär också förmågan att hantera stress och osäkerhet samtidigt som teamet ges lugn att arbeta. I dessa situationer blir interima ledare uppskattade för sin förmåga att vända kaos till ordning, deras ledarskap under press och förmågan att leverera resultat mot alla odds. Detta samtidigt som interimaren skapar förtroende hos alla intressenter, särskilt mot ägare, styrelse och ledning.
  2. Rollen som Executive Interim CXO i en koncernledningsgrupp: Här handlar det om att förstå och navigera i komplexa organisationsstrukturer. En Interim Manager får snabbt en god överblick över hela verksamheten och kan balansera olika avdelningars intressen. Strategiskt tänkande, att sätta prioriteringar, förmåga att samarbeta och kommunicera effektivt på hög nivå och att säkerställa att saker genomförs är av yttersta vikt. Interimaren uppskattas för sin förmåga att skapa och upprätthålla lugn och samarbete mellan olika delar av företaget och sitt bidrag till att företagets övergripande strategiska riktning följs på ett hållbart sätt. Ett coachande ledarskap, ofta även utanför interimarens eget operativa ansvarsområde adderar värde.
  3. Rollen som Interim styrelseordförande: Som styrelseordförande krävs ett visionärt ledarskap och förmågan att se det stora sammanhanget. Den Interim Manager som engageras för rollen har en djup förståelse för företagets affär, är en skicklig beslutsfattare, kan göra en kompetensanalys av styrelsen och har förmågan att inspirera och få förtroende hos både styrelsemedlemmar och företagsledning. Rollen innebär ofta att agera som en brobyggare mellan företagets operativa ledning och dess ägare eller aktieägare. Interimaren uppskattas för sitt strategiska tänkande, sin förmåga att ge riktning och skapa en kultur av ansvarstagande och transparens samtidigt som denne agerar mentor åt såväl styrelsemedlemmar som VD och dennes ledning.

I samtliga roller är det viktigt att komma ihåg att framgång inte enbart handlar om att nå kortfristiga mål, utan att även bidra till långsiktig hållbarhet och tillväxt. Detta uppnås genom att ständigt anpassa sig till förändringar i omvärlden, uppmuntra kreativitet och skapa en hälsosam arbetskultur. Interima ledare kan balansera dessa aspekter och blir inte bara uppskattade för sina omedelbara framgångar utan också för deras bidrag till organisationens långsiktiga framgång och konkurrenskraft.

När du har identifierat företagets utmaningar kan en interimschef vara till stor nytta, oavsett på vilken nivå du behöver stöd. Denna flexibilitet kan vara avgörande för att nå framgång. Om din utmaning framstår som otydlig eller om du känner dig osäker på vilken typ av stöd du behöver för att uppnå dina mål, så är hjälpen närmare än du tror. Med hjälp av en Interim Manager kan du får hjälp att klargöra detta och fylla de roller som du har behov av inom loppet av två veckor.

Läs vår intervju med Patrik Falk om vilket värde en Interim Manager adderar till en verksamhet som står inför, eller mitt i, affärskritiska utmaningar: https://nordicinterim.se/artiklar/nar-man-har-roligt-i-sina-uppdrag-blir-man-framgangsrik/

Case studies med exempel på uppdrag som Patrik Falk har genomfört som interim CXO, projektchef och styrelseordförande.

Interim projektchef för ett kritiskt initiativ som riskerar att försenas

Kund: Offentlig verksamhet

Utmaning:
Driftsättningen av den nya och omfattande verksamheten hade ett år kvar till driftsättning riskerade implementeringen av IT att försenas. Parallellt med detta skulle det ske byggas upp en helt ny IT-organisation inklusive rekrytering.

Uppdrag:
Två veckor in i uppdraget lovade jag ledningen att vi skulle klara driftsättningen med en väl fungerande IT-funktion enligt tidplan. Ett programkontor skapades för att driva och genomföra nio stora komplexa projekt förutom den huvudsakliga verksamheten. En ny IT-organisation rekryterades där teamet redan hade erfarenhet från operativa modeller för IT-organisationer och Business Managementsystem som snabbt kunde implementeras.

Programkontoret implementerade alla nio projekt enligt deadline med en väl fungerande och effektiv IT-funktion.

Interim CXO i en koncernledning

Kund: Ett statligt bolag som nyligen var skapat efter att det tidigare hade varit en del av ett statligt verk.

Utmaning:
Som Kvalitetsdirektör skulle jag säkerställa att det fanns enhetliga processer på alla tio verksamhetsorter. Det första steget var att identifiera vem som är kunden, vilket det rådde delade meningar om. Mitt ansvar omfattade även investeringsportföljen samt tillhörande projektkontor och att säkerställa ett enhetligt arbetssätt på alla tio platser.

Uppdrag:
Företaget, som i grunden är en avknoppning från ett statligt verk, hade inte ett business managementsystem eller operating model på plats. I rollen som interim Kvalitetsdirektör med uppdraget att införa enhetligt arbetssätt på alla orter så behövde koncernledningen vara överens om vissa grundläggande aspekter för jag skulle kunna skapa ett business managementsystem med en operating model som sedan skulle rullas ut på de tio orterna.

Ett intensivt arbete pågick under 3 månader för att klargöra vem företagets huvudkund var. En tredjedel av koncernledningen, med ursprung från infrastruktursektorn, såg infrastrukturen i sig som deras primära kund. En annan tredjedel, som kom från företag som använde denna infrastruktur, betraktade dessa företag som den viktigaste kunden. Slutligen hade den sista tredjedelen av koncernledningen ingen historik med sig och menade att privatpersonerna, som indirekt utnyttjade infrastrukturen, var vår huvudkund. Efter många diskussioner beslutade vi att våra huvudkunder är privatpersoner.

Nästa steg var att besluta operating model (det finns i grunden tre operating models oberoende av företag: customer intimacy, product leadership och operational excellence). En operating model omfattar även kultur, organisation, huvudprocesser, styrmodell och IT. Då vi hade beslutat att privatpersonen är den primära kunden landade vi i att vårt företag är ett som är drivet av operational excellence. Målet var att ge privatkunden den bästa upplevelsen genom hela systemet på det smidigaste sättet samtidigt som vi varje år skulle bli mer produktiva och sänka kostnaden per genomförd transaktion med privatkunderna. För att uppnå målen krävdes det att jag skapade mycket goda relationer med alla medlemmar av koncernledningen samt alla lokala platschefer. Kommunikation och förmågan att processleda koncernledningen genom detta var mycket uppskattat. I rollen inom koncernledningen innebär det ofta att man också tar på sig rollen som coach och mentor, inte bara för de chefer som rapporterar direkt till en själv, utan även för andra. Under mitt uppdrag agerade jag därför som coach och mentor för chefer som underställdes andra koncernledningsmedlemmar.

Interimsuppdraget på 13 månader ledde till mycket stora effekter. Vi lyckades med en enhetlig processimplementering på samtliga av de tio orterna. Ett centralt fokus genom detta arbete var att ständigt ha den verkliga kunden i åtanke – privatpersonen. Detta skapade en stolt och drivande atmosfär inom organisation, och gjorde att den omorganisation som krävdes för att säkerställa ett enhetligt arbetssätt kunde genomföras smidigt

Investeringar har tidigare varit ett område där vi upplevt att resurserna inte räckt till. Men med vår gemensamma vision för verksamheten, kunde vi nu rikta investeringarna mot de områden som hade störst effekt. Vi kunde konstatera att vi inte längre kände oss underfinansierade i detta avseende.

Interim styrelseordförande

Kund: Great Earth Scandinavia AB

Utmaning:
Som interim ordförande för ett FMCG-bolag inom hälsa och välmående var mitt uppdrag från ägarna att genomföra ett generationsskifte och möjliggöra att grundarna kunde pensionera sig.

Uppdrag:
Direkt då jag tog ordförandeskapet så genomförde jag en analys och värdering av företaget för att säkerställa att verksamheten kunde säljas inom ett par år. Värderingen pekade på i stort sett noll värde i företaget på grund av att företaget var ägarlett och hade kompetensbrist inom ledningen. Som en del av affärsplanen som jag ledde skapandet av genomförde företaget en ompositionering av varumärket, flyttat sin huvudsakliga försäljning till apotek, hade som första bolag inom detta segment inom hälsa och välmående börjat med en årlig hållbarhetsrapport samt anslutit sig till UN Global Compact som en del av hållbarhetsarbetet.

Företaget såldes 3 år senare och ägarna fick ut en på tvåsiffrigt antal miljoner i den övre skalan.

Jag ledde den management buyout som genomfördes samt löste finansieringen av denna när företagets ledning köpte företaget av grundaren.

Det fanns då en extern VD på plats och en fungerande ledningsgrupp samt en styrelse med externa ledamöter med kompletterande kompetenser. I rollen ordförande ägde affärsplaneringsprocessen och agerade mentor åt VD och ledning.


År 2020 tilldelades Patrik Guldklubban i Gävleborg för onoterade bolag av StyrelseAkademien för arbetet han genomfört som ordförande för Great Earth.


Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Klicka här för att läsa vår cookiepolicy.

Hantera dina cookie-inställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för grundläggande funktioner på webbplatsen att fungera. Grundläggande funktioner är till exempel cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på webbplatsen.

Statistiska cookies

För att veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att samla in statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.