Interim CIO och IT-Chef

CIO-rollen är på frammarsch

Att driva en digitalisering, utveckla affärssystem och säkerställa moderna tekniska lösningar är affärskritiskt för alla verksamheter.

En interim CIO kan ha olika ansvarsområden beroende på verksamhet. Dels handlar det om att säkerställa effektiva och fungerande IT-system, dels att innovativt utveckla affärssystem och strategiskt planera för framtida behov och den tekniska utvecklingen. En erfaren interimare sätter och driver den tekniska strategin för organisationen tillsammans med ledningen och fungerar därmed som en viktig länk mellan IT och verksamheten.

Bli en Executive Interim hos Nordic interim.

“Digitaliseringen kommer att fundamentalt förändra vårt samhälle. Vi står inför ett gigantiskt kompetensskifte.”

Vi samarbetar med marknadens mest erfarna interima CIO:er och IT-Chefer

IT har alltmer gått från att vara fokuserat på att sänka kostnader till att idag arbeta affärsnära och strategiskt. En CIO ingår ofta i ledningsgruppen och har en affärskritisk roll vilket bara kommer att öka i samband med en allt snabbare automatisering.

Att leda i förändring innebär att man på ett strukturerat sätt vägleder organisationen och intressenter från nuläget till det mål man önskar uppnå. En digitalisering är ofta mycket kostsam gällande tid, resurser och pengar och det är därför av största vikt att förändringen drivs effektivt, långsiktigt och hållbart.

En interim CIO eller interim IT-Chef ansvarar för ledarskap, att leda out- eller insourcing, digitalisering, driva upphandlingar och mäta resultat. Kraven på tekniskt kunnande har minskat något och idag krävs kompetenser som att hantera intressenter internt, förstå affärens behov, kommunikation och inte minst ett tryggt ledarskap.

Idag kan en IT-Chef eller CIO även anta rollen som CTO (Chief Technology Officer) eller CDO (Chief Digitalization Officer eller Chief Data Officer). I takt med att AI utvecklas kommer även kraven på tekniska funktioner inom verksamheten öka och nya kompetenser kommer att behövas. Här kan en interimare kan se över dessa behov och förbereda verksamheten för nästa steg.

Läs mer om interimschefer

Uppdraget är att driva en förändring så effektivt och förmånligt som möjligt

Utan rätt ledning nås målen sällan i tid och projektet kan bli mycket kostsamt. En bra förändringsledare har förmågan att få med sig alla på tåget och driva en effektiv förändring samtidigt som affärerna fortsätter löpa på.

Ett första steg i en förändringsprocess är vanligtvis att skapa en tydlig bild av nuläge och målbild. Hur ser möjligheterna ut för både företaget och de individuella medarbetarna? Varför sker förändringen, hur sker den, när sker den och vem påverkar den? är frågor som måste besvaras och kommuniceras ofta och regelbundet. Många upplever en förändringsresa som påfrestande och det är därför mycket avgörande att alla förstår varför detta sker och hur det påverkar dem på individnivå.

Vi finns med er längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess.

Nordic Interim har sedan 2004 erfarenhet av att, i nära samarbete med de bästa interimscheferna i Norden, stötta företag att genomföra kritiska projekt i tid och på budget. Genom vårt nätverk Valtus AllianceTM kan vi lösa era problem på alla lokala marknader.

Läs mer om hur vi jobbar och våra processer

Vill du veta mer om Förändringsledning och Interim Executives?
Kontakta oss idag, eller skicka en förfrågan direkt.
08-503 855 00 / info@nordicinterim.com