Interimschefer för risk- och krishantering

När en kris drabbar ett företag sker det oftast oväntat och kan leda till stor skada på organisationens ekonomi, intäkter, rykte, marknadspositionering och leverans av produkter eller tjänster.

Förändrings- och krisberedskap bör vara en del av varje organisations riskhanteringsarbete. Motståndskraft och flexibilitet krävs för att ha beredskap och i de bästa av världar har varje verksamhet en plan där krisstyrning, beslutsordning, beroendesituationer, processer och policys är definierade, dokumenterade och repeterade. Tidiga varningssystem visar när och vilka åtgärder som ska tas och av vem. När en kris inträffar finns sällan tid för att skapa och genomföra nya styrnings- och arbetssätt. En Interimschef för Risk- och Krishantering kan vara avgörande.

Riskhantering måste inkludera beredskap och förberedelse för kontinuitets- och krisplanering för att säkerställa en robust organisation

Förmågan att hantera en kris avgörs av organisationens möjlighet att upprätthålla driften, återhämta sig och överleva oväntade situationer. Riskhanteringsarbetet bör därför inkludera krishantering, affärskontinuitetshantering och beredskapsplanering ur ett förebyggande-, beredskaps-, lednings- och rekonstruktionsperspektiv.

De steg och åtgärder som krävs i krissituationer bör ske i rätt ordning och utan dröjsmål och oftast börjar man med att säkerställa personers och de anställdas säkerhet. Det är nödvändigt att sätta in rätt åtgärder direkt, men man får inte tappa fokus på vad som ska ske på längre sikt då det kan leda till omfattande konsekvenser för verksamheten. Att göra en ordentlig lägesanalys är viktigt för att säkerställa rätt beslut fattas.

Läs mer om Interim Management

Nordic Interim hjälper er att utveckla beredskap och förberedelse för att säkerställa en motståndskraftig organisation

Risk-, affärskontinuitets- och krishantering är efterfrågade kunskaper som kräver stora resurser utöver rätt kompetenser och erfarenhet. Att använda sig av interimslösningar vid situationer där viss kompetens krävs under en begränsad tidsperiod är klokt. När styrningsmodeller, processer och policys har definierats, dokumenterats, implementerats och repeterats kan uppdraget slutföras och överlämnas till organisationen som sedan står stabilt till en optimal kostnad.

Läs mer om Interim Management

4 viktiga faktorer vid risk- och krishantering:

  • Resiliens
  • Att vara lösningsorienterad
  • Att tänka utanför boxen
  • Att efterfråga innovation och effektivitet

Nordic Interim hjälper företag och organisationer att övervinna komplexa utmaningar. I samarbete med de bästa och mest erfarna Interim Professionals löser vi kritiska affärsutmaningar genom att säkra exakt rätt lösning på exakt rätt tidpunkt. I tider som tecknas av stor osäkerhet eller en kris, har interimslösningar många fördelar. En Interim Manager ger en omedelbar, ovärderlig och unik uppsättning kompetenser och erfarenheter tillsammans med genomförandekraft. Organisationen kan fortsätta driva den kritiska verksamheten medan den aktuella situationen hanteras av den interima ledaren. Detta skapar inga extra fasta kostnader vilket hjälper organisationen att optimera utgifterna när strikt kostnadshantering är avgörande.

Läs mer om hur vi jobbar och våra processer

Läs mer om vårt nätverk

Vi hjälper er organisation att återhämta sig och stabiliseras i en ny verklighet

När en organisation har genomgått en kris finns det ofta en ny verklighet som måste hanteras. Våra Interim Professionals har rätt och relevant erfarenhet för att anpassa organisationer och verksamheter till nya förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av turnarounds, kostnadsreduktionsinitiativ och att hantera insolvenssituationer. Vi kan stötta i omorganisationer, tillväxtinitiativ, M&A, avyttringar och nedstängningar av enheter.

Vi finns med längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess.

Nordic Interim har sedan 2004 erfarenhet av att, i nära samarbete med de bästa interimscheferna i Norden, stötta företag att genomföra kritiska projekt i tid och på budget. Genom vårt nätverk Valtus AllianceTM kan vi lösa era problem på alla lokala marknader.

Läs vår intervju med Anna Pamérus om rekonstruktion