En interimschef kan stå utanför det interna positioneringsspelet.
En interimschef kan stå utanför det interna positioneringsspelet.

Bakgrund

Bolaget är ett anrikt svenskt bolag som nu ingår i en mindre koncern med utländ­ska ägare. Koncernen har förlorat pengar i flera år, bolaget är nästan i konkurs och finansiärerna har tvingat fram ett VD-byte. Motiva­tion saknas i organisationen men lojaliteten är hög.

Uppdrag och utmaning

En interim VD tillsätts under 6–8 månader för att skapa en strategi för turnaround och påbörja implementering av åtgärder som kan säkra den fortsatta driften.

Vad gjorde den interima VD:n?

 • Verksamheten kartlades genom samtal med medarbetarna för att snabbt skapa överblick över situationen

 • Enkla förbättringar baserade på organisationens förslag genomfördes med omedelbar verkan och med fokus på förbättringar i kassaflödet.

 • En djupgående analys för att ställa di­agnos genomfördes och en handlingsplan med ekonomisk prognos utvecklades. Huvudrekommendationerna var:
  • definiera klara mål och strategier
  • etablera KPI:er, kostnadskalkyler och en tydlig organisation
  • effektivisera interna processer och skapa sammanhang efter neddragningar av personal
  • utveckla interna kompetenser
  • etablera tydlig distributionsstrategi och kundsegmentering, öka säljfokus och marknadsföra i takt med tiden
  • utse ansvariga för produkt- och kundlönsamhet och inför sortimentsstyrning
  • förstärkt integration och utnyttjade synergier inom koncernen fokusera på arbetande kapital för att optimera kassaflödet

Slutsatsen visade att oavsett resultatet av förbättringsarbetet var verksam­heten i behov av kapitaltillförsel. Ägarna beslöt därför avyttra delar av bolaget.

Resultat

 • Stora delar av förändringsarbetet genomfördes planenligt, parallellt med att hitta en finansiell lösning
 • En lösning med ny ägarstruktur
 • Bolaget drivs nu enligt samma plan med nya ägare, ändrad organisation, nya arbetssätt och ett utvecklat sätt att göra affärer
 • Man har delvis gått igenom en turnaround på kostnads- och refinan­sieringssidan och nästa steg blir att ta sig an intäktssidan
 • Bolaget arbetar nu med lönsamhetsansvar, planer och gemensamma mål, där samtliga medarbetare har definierat sina egna priorite­ringar för att nå lönsamhet. Mycket arbete kvarstår men bolaget är på rätt väg

Interimarens reflektioner

”Som interimare har man flera uppdragsgivare och det är viktigt att iden­tifiera och kommunicera det som har värde för de olika intres­senterna: uppdragsgivaren, nya investerare samt verksamheten i sig själv i form av kunder, leverantörer och anställda.

Man vet aldrig var som händer i ett interimsuppdrag, förut­sättningarna kan förändras helt. Kanske är inte uppdragsbe­skrivningen baserad på en korrekt förståelse av utmaningen – ofta måste klarhet först skapas. Som interim turnaround-VD lägger man gärna in en extra växel för att snabbt hitta lösningar, skapa resultat och leverera ett värde. Vila kan man ju göra efter avslutat uppdrag!”


Läs mer om när en interim VD är den bästa lösningen.