Anna Palmerus, Vinge
Anna Palmerus, Vinge

Som ett resultat av Covid-19 har många företag drabbats hårt och befinner sig nu i situationer där stora förändringar krävs för att verksamheten ska bli lönsam.

För en del bolag har pandemin skapat ett akut behov av en större förändring för att hantera utmaningar som fanns redan före pandemin och för andra bolag och branscher har pandemin i sig påverkat marknaden så negativt att efterfrågan mer eller mindre har försvunnit.


Vi har talat med Anna Palmérus, Managing Partner hos Vinge i Göteborg, specialiserad inom bl.a. Rekonstruktioner & Obestånd, för att tala om vikten att agera tidigt.

Anna började på Vinges kontor i Stockholm 1999. 2008 flyttade Anna med familj till Göteborg där hon har sina rötter. Den globala finanskris som tog fart under 2008 och 2009 ledde till att antalet konkurser, rekonstruktioner och verksamheter med obeståndsrättsliga problem ökade och Vinges obeståndsgrupp som är särskilt stark i Göteborg fick mycket att göra.

”Rådgivningen till företag med obeståndsrättsliga frågor och uppdrag inom konkurs och rekonstruktion var otroligt spännande och jag kände att jag ville fortsätta på den här banan. I Göteborg specialiserar vi oss ofta inom två områden, så förutom Rekonstruktioner & Obestånd så är jag även specialiserad in EU- & Konkurrensrätt som jag specialiserade mig inom under min tid på Vinges kontor i Stockholm.”

Att arbeta som advokat inom obeståndsrätt innefattar ett brett område som sträcker sig från att rådge företagsledningen hos klienter som antingen själva har finansiella problem i sina företag eller som har kunder eller leverantörer med finansiella problem, till att ta uppdrag som formell rekonstruktör, konkursförvaltare eller likvidator.

Hur upplever ni att er verksamhet har förändrats under våren som ett resultat av Covid-19?

”Vi har sett en tydligt ökad efterfrågan av rådgivning avseende såväl vad man bör tänka på om man hamnar i finansiella svårigheter som hur man kan agera för att undvika eller begränsa finansiella svårigheter. Vi har även fått fler frågor om hur man skyddar sina egna rättigheter och intressen om man har kunder och leverantörer som riskerar att, eller har, hamnat i finansiella svårigheter.

I april såg vi en tydlig ökning av antalet konkurser och rekonstruktioner i Sverige jämfört med 2019, men i maj och juni har det lugnat sig något då många företag har hunnit krishantera, anpassa sin verksamhet till rådande situation och har sökt stöd från myndigheter. Det återstår dock att se vad långtidseffekterna av pandemin blir och vad som kommer att hända när stöden upphör. För flera företag kommer sannolikt marknadsförutsättningarna att vara fortsatt förändrade även i framtiden pga. ändrad efterfrågan. Detta gäller även välskötta företag med en i grunden lönsam verksamhet. Endast de som vidtagit nödvändiga förändringar för att möta den förändrade efterfrågan kommer att ha förutsättningar för en långsiktigt lönsam verksamhet. Att våga se sanningen i vitögat i tid är oerhört viktigt.”

Hur har era klienters behov förändrats?

”Det är tydligt att marknadsförutsättningarna förändrats väsentligt för många verksamheter. Efterfrågan på varor och tjänster har i stor omfattning, helt eller delvist, fallit bort för vissa företag p.g.a. myndighetsrestriktioner. För många av våra klienter har det har varit svårt att driva verksamhetenen med en lönsamhet. Förutom en ökad efterfrågan av obeståndsrättslig rådgivning har vi därför även sett en ökad efterfrågan gällande arbetsrättsliga frågor samt rådgivning gällande avtalstolkning som t.ex. hur man kan/ska agera enligt sina avtal när leveranser uteblir och man i sin tur inte kan leverera till sina kunder.”

Vad är det första ett företag bör göra när man står inför en större förändring eller kris?

Det första man bör göra är att identifiera vad som är orsaken till förändringen/krisen och hur den påverkar verksamheten. Därefter behöver man fundera på vad man kan vidta för åtgärder för att få tillbaka sin lönsamhet samt vilka handlingsalternativ man har för att göra den förändring som krävs. Vanliga affärsmässiga frågor innefattar: Kan vi omförhandla avtal? Hur ser vår finansiering ut? Måste vi göra om vår verksamhetsmodell? Har vi rätt kompetens? Här kommer juridiken in och vi kan stötta och rådge våra klienter om hur de kan agera för att nå bäst möjliga resultat.

Varför är det viktigt att agera snabbt ur ett juridiskt perspektiv?

Ju tidigare man agerar, desto mindre ingripande åtgärder behöver man vanligtvis vidta och sannolikheten att man kan undvika rekonstruktion eller konkurs ökar. Om man agerar tidigt har man även vanligtvis en större flexibilitet och fler handlingsalternativ – såväl affärsmässigt som juridiskt. I ett tidigt skede kan det räcka att förhandla med t.ex. banker, hyresvärdar, kunder eller leverantörer. I många fall kan man göra upp avbetalningsplaner eller förhandla om nedskrivning av skulder. I ett läge som i nu rådande situation, så befinner sig dock ofta även leverantörer och kunder i en svår situation. Det finns ändå vinster för båda parter att förhandla – ett långsiktigt affärsförhållande kan många gånger vara mer värdefullt än att kräva fullt betalt i stunden. Alla parter måste ställa sig alternativfrågan: Om jag säger nej och min avtalspartner går i konkurs – får jag då mina pengar och har jag kvar min kund? Hittar jag nya kunder? Man måste tänka på vad som är det bästa långsiktigt.
Lyckas inte förhandlingarna eller har krisen hunnit bli allt för djup innan man vidtar åtgärder behöver man vidta mer ingripande åtgärder såsom rekonstruktion eller konkurs. En av fördelarna med en rekonstruktion är att det ger ett konkursskydd. Inom ramen för rekonstruktion finns även möjligheten att söka ett s.k. offentligt ackord där man kan förhandla ner sina skulder. Vid en konkurs får en konkursförvaltare i uppdrag att avsluta företagets verksamhet – exempelvis genom att sälja verksamheten vidare i syfte att kunna betala så stor del av företagets skulder som möjligt.”

Vad är viktiga aspekter ur ett affärsmässigt och ledningsgruppsperspektiv?

Det svåraste för många företag är många gånger att objektivt analysera sitt företag och dess verksamhet. Inte alla har förmågan att göra det och det finns ofta ett behov av att någon utifrån kan hjälpa till med analysen. När man har identifierat att man behöver vidta åtgärder är det viktigt att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas för att göra nödvändiga förändringar och att det sedan finns någon i företaget som kan driva processen. En förändringsprocess av detta slag blir ofta mer lyckosam om den drivs av någon med erfarenhet av liknande situationer och det är inte många företag har den kunskapen internt. I sådana situationer är det många gånger en stor fördel att ta in någon utifrån som har sådan erfarenhet, såsom externa ekonomiska och juridiska rådgivare men även en person som kommer in och stöttar styrelsen och ledningsgruppen internt med att driva förändringen snabbt och effektivt.

Mitt tips är att börja i tid och att våga bolla sina tankar med någon som är erfaren och har gjort denna resa tidigare. Ju tidigare man kan identifiera och åtgärda problemen, desto större chans har man att lyckas och det till en lägre kostnad. Både vad gäller tid, pengar och rykte.”

Läs mer om hur en Interimschef för risk- och krishantering kan stötta verksamheten.


Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Klicka här för att läsa vår cookiepolicy.

Hantera dina cookie-inställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för grundläggande funktioner på webbplatsen att fungera. Grundläggande funktioner är till exempel cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på webbplatsen.

Statistiska cookies

För att veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att samla in statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.