Advokat Lars Eric Gustafsson, Advokatfirman Schjødt
Advokat Lars Eric Gustafsson, Advokatfirman Schjødt

Vi har pratat med Lars Eric Gustafsson, Advokat och Partner inom Rekonstruktion & Insolvens vid Advokatfirman Schjødt, om vad som händer när ett bolag går in i en rekonstruktion.

Efter sina studier i ekonomi och juridik började han tidigt med att arbeta med rekonstruktioner hos Ackordscentralen (hjälper företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem att utveckla, förbättra eller rekonstruera verksamheten). Han var sedan medgrundare av advokatfirman Hamilton som idag är en del av Advokatfirman Schjødt. Som advokat har han arbetar med otaliga rekonstruktioner och ackord. Idag hjälper han det globala bolaget Nynäs med deras rekonstruktion.


Den kris som världen befinner sig i som ett resultat av Covid-19 innebär att många branscher och företag drabbas mycket hårt. Som erfaren rekonstruktör, vilka råd skulle du ge till företag som närmar sig en ohållbar situation?
”En rekonstruktion sker för att undvika en konkurs när ett företag inte kan fullfölja sina ekonomiska åtaganden, dvs betala sina leverantörer, löner, skatter etc. En rekonstruktion kräver att man har förutsättningar att kunna fortsätta verksamheten. I nuvarande situation med Covid-19 vet man tex att marknaden kommer att ta fart igen längre fram.

I första hand ska man nyttja de stödåtgärder som nu finns, som tex anstånd med att betala skatt eller begära tillbaka redan betalad skatt. Har man stora momsbetalningar kan det betyda att man får tillbaka mycket likviditet. Det sker i form av ett lån, men är en god dellösning som har hjälpt många företag. Det statliga permitteringsstödet där staten tar över upp till 80% av lönerna och sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 personer i samma företag är också något som gör att kostnaderna kan minska rejält. Företaget bör även förhandla med sin hyresvärd om sänkt hyra. Även här går staten in och stöttar med 25 procent av hyran.”

Kan du beskriva kort vad som händer när ett företag har ansökt om rekonstruktion?
”Bolagets styrelse ansöker om att få rekonstruktion till Tingsrätten. Det är en relativt komplicerad process som också måste ske snabbt. Företag som befinner sig i den situationen behöver ta kontakt med en advokatbyrå specialiserad inom rekonstruktion för att få hjälp med detta och sätta upp en preliminär plan med en budget. Kan inte företaget betala sina skulder och nekas rekonstruktion försätts verksamheten i konkurs.

Viktigt att tänka på är att om bolagets styrelse fortsätter att bedriva verksamhet på obestånd kan styrelsemedlemmarna bli personligt betalningsansvariga.”

Vad är viktigast att känna till om rekonstruktioner till rent juridiskt?
”Att rekonstruktion är ett alternativ till konkurs. Som företagsledare eller styrelseledamot har du ett ansvar för att bokföringen sköts enligt reglerna och att skatter och avgifter betalas i tid. Kan företaget inte det, och inte får hjälp på annat sätt, måste styrelsen ta tag i problemet.”

Hur säkerställes att kärnverksamheten kan räddas i ett krisföretag och hur sker prioriteringarna?
”Det viktigaste är att få kontroll på likviditeten. Ett företag i rekonstruktion behöver inte betala de gamla skulderna, men däremot måste företaget kunna ha likviditet för att kunna köpa in varor och tjänster för att kunna fortsätta verksamheten. Kassaflödet är viktigast. Olika sätt att lösa detta är bl.a. att låna upp pengar eller förhandla med leverantörer och andra fordringsägare. Detta kan dock i sin tur leda till att leverantörerna, som inte får sina pengar, får stora problem. Under krisen 2008-2009 med stora varsel och neddragningar gick många underleverantörer, speciellt inom verkstadsindustrin, i rekonstruktion eller konkurs. Den typen av kris har vi inte sett ännu i samband med Covid-19, men en ökning av rekonstruktioner inom retail är tydlig.”

Vilken kompetens och erfarenhet bör ledningen ha för att öka möjligheten till ett bra utfall av åtgärdsplanen och en lyckad rekonstruktion?
”Branschkunskap är viktigast – alla branscher har sina specifika faktorer. Kan företagsledningen inte affären och marknaden kan många onödiga och dyrbara misstag begås. CFO:n har en mycket viktig roll och det är oftast där som det behöver förstärkas med en interim specialist då det ibland kan vara svårt att få fart. Jag har många gånger varit med om att krisföretag tar in interima specialister för att stötta management.

Du har också skrivit en bok om rekonstruktion och ackord, berätta om den
”Litteratur på ämnet rekonstruktion och konkurs är tunglästa böcker skrivna för bankjurister, advokater och domare. Jag ville skriva en lättläst bok för att enkelt kunna ge en överblick, tillgänglig för alla. Boken ’Rekonstruktion och Ackord’ innehåller en översikt av ämnet och sex verkliga fallstudier som visar på olika varianter av lösningar.” Länk till boken: https://shop.nj.se/products/foretagsrekonstruktion-och-ackord-2


Fakta om rekonstruktion:

Om ett företag inte kan betala sina skulder men har förutsättningar att fortsätta sin verksamhet kan bolaget ansöka om rekonstruktion istället för att begära företaget i konkurs. Det är styrelsen som ansöker om rekonstruktion till Tingsrätten. Styrelsen och revisorer har en skyldighet att rapportera om företaget riskerar att hamna i obestånd. Styrelseledamöter kan bli personligt betalningsansvariga i en senare konkurs om detta inte sköts korrekt.

För att ansöka om rekonstruktion måste företaget ha ordning på bokföringen, en strategi och en budget. För att få likviditet för att kunna köpa in varor eller tjänster för att kunna fortsätta verksamheten, måste företaget förhandla med sina fordringsägare om exempelvis ackord (företaget och fordringsägarna kommer överens om att företaget betalar en viss procent av skulden) samt nyttja de statliga stödåtgärder som finns genom lönegaranti. Bolaget bör om möjligt försöka få kapitaltillskott från ägare eller andra långivare, alternativt omvandla lån till aktieinnehav.

En eller flera fordringsägare kan välja att inte förhandla, och då är samspelet mellan de olika intressenterna mycket viktigt för att inte tvingas till konkurs. Om en majoritet av fordringsägarna vill gå med på ett ackord kan bolaget ansöka om offentlig ackordsförhandling i domstol. Då sker en omröstning vid ett sammanträde inför en domare och domstolen fastställer därefter majoritetens vilja i ett domstolsbeslut som även gäller för den minoritet som inte ville gå med på ett ackord. Anställda hos arbetsgivare som försatts i rekonstruktion har normalt rätt till statlig lönegaranti.

Läs mer om våra interimschefer eller kontakta oss idag.