Bakgrund

Ett tjänsteföretag med utländska ägare och med ca 10 000 anställda i Norden hamnade i ett krisläge och CFO slutade på dagen under en period av budgetprocesser och styrelsemöten. Ett akut behov av en erfaren CFO uppstod. Nordic Interim fick uppdraget att stötta företaget genom att hitta rätt Interim Manager för att styra upp ekonomifunktionen.

Ägarnas uppdrag var tydligt: höj kvaliteten på månadsrapporteringen, skapa struktur och kvalitet i rapporteringen och färdigställ ett antal påbörjade projekt tills en ny CFO rekryte­rats.

Den interima CFO:n som engagerades hade erfarenhet som CFO för två börsnoterade bolag och vana av att arbeta interimt. Från kundens första kontakt med Nordic Interim till dess att den interima CFO:n var på plats passerade två veckor. Samma vecka deltog hon i ett antal interna styrelsemöten, följt av ett externt styrelsemöte veckan därpå där budgeten skulle presen­teras.

Resultat

De pågående projekten slutfördes, liksom flera andra projekt som dök upp längs vägen. Rutiner kring månadsrapporter, likviditetsplanering och segmentrapportering förbättrades och ett projekt för ett nytt likvidi­tetsplaneringsverktyg var snart i hamn. Allt dokumenterades, från mejladresser till månadsprocesser och bokslut för att underlätta för den nya permanenta CFO:n. För att få en kortare startsträcka gick den interima och den nya CFO:n parallellt en tid.

Interimarens reflektioner

 ”I ett interimsuppdrag finns det en tydlig start och ett tydligt slut, där ett antal delprojekt ska genomföras under en begränsad tid. Mina erfarenheter från andra bolag gav mig rätt att ställa frågor och komma med förslag till förändringar, acceptansen för att gå tuffare fram var större. I ett tidsbegränsat uppdrag kan jag få saker att hända, inte bara vara trevlig! Istället kan jag satsa på mina närmaste medarbetare som gör jobbet. De ska briefas, stöttas och få hjälp med att priorite­ra.”

”VD:n presenterade mig internt och externt och var tydlig med att jag var interim CFO, vilket underlättade att jag snabbt komma igång och driva på. I vanliga fall spekuleras det mycket kring internpolitik, men eftersom medar­betarna vet att jag inte skulle vara kvar behövde de inte oroa sig för att jag agerade för egen vinning, utan förstod att jag gör det som är bäst för bolaget. De lyssnade på mig och jag kunde lättare lyckas med förändringar och driva det projekt som andra inte hade tid för.”

”Istället för ett gediget introduktionsprogram var min kalender helt tom, och jag kunde rivstarta. Att kunna hantera människor – vara öppen, nyfiken, orädd och själv kunna ta de kontakter som behövs – är en förutsättning. Svårast är att förstå kulturen, man får iaktta och fråga sig fram.”

”Min uppdragsgivare tog även in en interimare i ett dotter­bolag. Det är ett utmärkt sätt att få saker gjorda, speciellt i stora projekt medan man söker en permanent rollinnehavare. Personligen uppskattar jag att kunna ge järnet under en period, även om det ibland är väl intensivt.

Läs mer om hur en Interim CFO kan stötta verksamheten.